POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

 1. INFORMACJE OGÓLNEPrzywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa danych osobowych i postępowania z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Państwu pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych, oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Państwu skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Państwa danych osobowych, prosimy o mail na podany adres e-mail: sklep@bezpiecznaekipa.pl
  Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, nr NIP, telefon, mail
 2. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY PAŃSTWA DANE?Korzystamy z Państwa danych osobowych, ponieważ zdecydowali się Państwo dokonać zakupów w naszym sklepie internetowym www.bezpiecznaekipa.pl („sklep”) lub wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną na podany adres e-mail o ofercie sklepu, lub w inny sposób przekazali nam Państwo swoje dane z wykorzystaniem strony internetowej sklepu. Sklep prowadzi działalność, w oparciu o Regulamin, z którym mogą się państwo zapoznać tutaj.
 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest 2Lead Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (03-287) przy ul. Głębocka 56E/41 nr NIP: 524 286 77 68 ; adres e-mail: biuro@2lead.pl, tel. 792 730 515 We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można również kontaktować się listownie oraz na w/w adres mailowy spółki, w dalszej części Polityki nazywana „Administratorem”.
 4. JAK MOGĄ PAŃSTWO SKONTAKTOWAĆ SIĘ ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
  • mailowo: sklep@bezpiecznaekipa.pl
  • lub listownie pod adresem:
   2Lead Sp. z o.o.
   ul. Głębocka 53E/41
   03-287 Warszawa
 5. JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?Jeżeli skorzystacie Państwo z naszego sklepu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu wykonywania zawartych z Państwem umów sprzedaży towarów ze sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez akceptację Regulaminu sklepu. W tym zakresie będziemy wymagać od Państwa największej liczby danych, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży i dostarczenia Państwu zakupionych towarów; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy;
  2. w celu prowadzenia Państwa konta na stronie sklepu – podstawą przetwarzania Państwa danych będzie w tym wypadku umowa zawarta z Administratorem poprzez założenie konta i akceptację Regulaminu sklepu. Założenie konta w sklepie umożliwi Państwu również dostęp do przekazanych przez Państwa danych, w tym historii Państwa zakupów, i wykonywanie niektórych praw związanymi z przetwarzaniem danych; podanie Państwa danych osobowych w tym celu nie jest obowiązkowe, ale konieczne do wykonania umowy;
  3. w celu przeprowadzania procesów reklamacyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest obowiązek Administratora wynikający z przepisu prawa dotyczących rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Podanie danych w procesie reklamacyjnym jest obowiązkowe dla prawidłowego rozpatrzenia Państwa reklamacji;
  4. jeżeli wyrażą Państwo na to odrębną zgodę, będziemy wysyłać na podany przez Państwa adres e-mail informację handlową dotyczącą towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie, w tym ofert promocyjnych – w tym wypadku podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, która nie jest obowiązkowa i można ją cofnąć w każdej chwili, kontaktując się na podane wyżej dane lub klikając w link, który przesyłamy w każdej wiadomości e-mail zawierającej informacje handlową. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na prawidłowość przetwarzania danych w okresie sprzed jej cofnięcia;
  5. w celach statystycznych dla wewnętrznych potrzeb Administratora – w tym wypadku podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zbieraniu informacji umożliwiających rozwijanie działalności i dostosowywanie usług do potrzeb użytkowników sklepu;
  6. w celu potwierdzenia wykonania naszych obowiązków oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam, zapobiegania lub wykrywania oszustw – podstawą przetwarzania Państwa danych w tym przypadku będzie prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ochrona praw, potwierdzenie wykonania obowiązków i uzyskanie z tego tytułu należnego wynagrodzenia od klientów Administratora.
 6. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKOWE?Do Państwa należy decyzja czy i jakie dane nam Państwo udostępnią. Prosimy pamiętać jednak, że dokonując zakupów w sklepie, podanie określonych danych będzie obowiązkowe do wykonania umowy sprzedaży, gdyż bez nich nie będziemy w stanie zrealizować Państwa zamówienia. Nie podanie przez Państwa wymaganych danych skutkuje brakiem złożenia zamówienia. Nie jest obowiązkowe wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowej na podany adres e-mail dla realizacji zawartej umowy sprzedaży towarów. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, będziecie Państwo mogli ją cofnąć w każdym czasie.
 7. KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?Będziemy przekazywać Państwa dane wyłącznie podmiotom, które współpracują z nami przy realizacji usług i wykonaniu umowy sprzedaży zakupionych przez Państwa towarów:
  1. udostępnimy Państwa dane niezbędne do realizacji dostawy towarów jednemu z następujących podmiotów:
   podmiotom, które będą świadczyć usługi dostawy zakupionych przez Państwa towarów w sklepie;
  2. udostępnimy Państwa dane niezbędne do dokonania płatności za zakupione towary
   Przelewy24
   innym operatorom płatniczym, z którymi nawiążemy współpracę w celu otrzymania ceny za zakupione przez Państwa towary;
  3. ponadto Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, które na nasze zlecenie przetwarzają dane osobowe, np. w zakresie koniecznym do hostingu stron internetowych sklepu, obsługi systemów informatycznych, obsługi prawnej czy świadczenia usług marketingowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.
 8. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?Okres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

  Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 9. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH?
  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw w związku z przekazaniem nam danych osobowych, takich jak:

  1. prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe – w razie pytań dotyczących tego czy i jak przetwarzamy Państwa dane, prosimy skontaktować się z nami, przesyłając informację pod adres sklep@bezpiecznaekipa.pl
  2. prawo do dostępu i aktualizacji danych – zawsze mają Państwo dostęp do swoich danych osobowych na Państwa koncie w sklepie. Mogą tam Państwo edytować przekazane nam dane oraz je aktualizować. Jeżeli nie założyli Państwo konta w sklepie, w celu skorzystania z tego prawa, skontaktować się z nami, przesyłając informację pod adres sklep@bezpiecznaekipa.pl
  3. na zasadach określonych w RODO, przysługuje Państwu również prawo do:
   • usunięcia danych – jeżeli chcecie Państwo, abyśmy przestali przetwarzać państwa dane, prosimy napisać do nas prośbę o usunięcie Państwa konta w sklepie lub zgłosić nam takie żądanie. Prosimy pamiętać jednak, że nie jest to bezwzględne prawo i możemy odmówić usunięcia Państwa danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. realizacja obowiązku prawnego lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam),
   • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych,
   • zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub wykonywanie zadań w interesie publicznym,
   • cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody,
   • przeniesienia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy lub Państwa zgody.Możecie Państwo wykonać wszystkie powyższe prawa, kontaktując się z nami, przesyłając informację pod adres sklep@bezpiecznaekipa.pl
 10. W JAKIM CZASIE UZYSKACIE PAŃSTWO OD NAS ODPOWIEDŹ?Postaramy się jak najszybciej zrealizować zgłoszone przez Państwa żądania, oraz udzielać odpowiedzi na otrzymane pytania dotyczące Państwa danych. W każdym wypadku powinni Państwo od nas otrzymać wiadomość nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Państwa żądania. W tym terminie udzielimy Państwu odpowiedzi lub poinformujemy o wydłużeniu terminu i wyjaśnimy przyczyny. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości co do tego, czy to Państwo zgłaszają określone żądanie, możemy zadać kilka dodatkowych pytań, w celu weryfikacji tożsamości.
 11. INFORMACJA O ORGANIE WŁAŚCIWYM DO WNIESIENIA SKARGIJeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie Państwo również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi).
 12. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZYPaństwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. Poziom ochrony danych osobowych poza EOG różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w Państwach, w odniesieniu do których została
  • wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 13. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNEPliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności od tego, z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/ciasteczko

  Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

  • identyfikacja serwisu, z którego nastąpiło logowanie do sklepu internetowego,
  • zapisywanie produktów dodanych do koszyka,
  • zapisywanie danych potrzebnych do finalizacji zamówienia, dane logowania do sklepu internetowego,
  • dopasowywanie zawartości strony do indywidualnych preferencji odbiorcy (odnośnie kolorów, wielkości czcionki, wyglądu strony), jak również optymalizacja stron sklepu internetowego,
  • zbieranie anonimowych danych wykazujących sposób w jaki strona jest wykorzystywana.Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania zamówienia).

   Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

   Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

  • w przeglądarce chrome
  • w przeglądarce firefox
  • w przeglądarce internet explorer
  • w przeglądarce opera
  • w przeglądarce safariAdministrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (adres ip, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.
 14. THIRD-PARTY COOKIES2Lead Sp. z o.o. korzysta z usług kilku partnerów z branży reklamowej, pomagającej w bardziej interesującym opracowaniu oferty internetowej i naszych stron internetowych. Dlatego przy wchodzeniu na stronę zapisują się na dysku użytkownika także ciasteczka naszych przedsiębiorstw partnerskich. Są to ciasteczka tymczasowe/stałe, kasujące się automatycznie po określonym czasie. Takie tymczasowe, a także trwałe ciasteczka (trwałość 14 dni do 10 lat) zapisują się na dysku użytkownika i kasują samoczynnie po zadanym czasie. Również ciasteczka naszych partnerów zawierają jedynie dane pseudonimizowane wzgl. nawet zanonimizowane. są tą np. dane, jakie produkty były oglądane, czy coś kupiono jakich produktów szukano itp.

  Niektórzy z naszych partnerów internetowych zbierają ponadto informacje o stronie odwiedzonej poprzednio, o produktach jakimi interesował się użytkownik, aby zaprezentować mu reklamy, najlepiej odpowiadające jego zainteresowaniom. Takie spseudonimizowane dane nigdy nie są kojarzone z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą. Ich jedynym celem jest umożliwienie naszym partnerom skierowanie do użytkownika reklamy, jaka rzeczywiście może go zainteresować.

  Technologie retargetingu

  Nasze strony internetowe stosują tzw. technologie retargetingu. Korzystamy z nich, aby uczynić naszą ofertę internetową bardziej interesującą dla użytkowników. Technologia ta umożliwia ponowne zwrócenie się z reklamą na stronach naszych partnerów do użytkowników Internetu, którzy już interesowali się naszym sklepem i naszymi produktami. Jesteśmy przekonani, że wyświetlenie spersonalizowanej, korelującej z zainteresowaniami reklamy jest dla użytkownika Internetu ciekawsze, niż reklamy nie mającej żadnych nawiązań personalnych. Wyświetlanie takich reklam na stronach naszych partnerów następuje w oparciu o technologię ciasteczek i analizę poprzednich zachowań użytkownika. Ta forma reklamy jest realizowana w pełni spseudonimizowana. Nie kojarzy się profili użytkowania z danymi osobowymi osoby, której dane dotyczą.

  Korzystając z naszych stron użytkownik zgadza się na użycie tzw. ciasteczek i tym samy na zbieranie, zapisywania i wykorzystywanie danych o sposobie korzystania z Internetu. Ponadto dane w ciasteczkach zachowywane są także po zakończeniu sesji przeglądania, aby można je było ponownie wywołać np. przy kolejnych odwiedzinach strony. Zgodę tę użytkownik może w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość, odmawiając w ustawieniach przeglądarki przyjmowania ciasteczek.

  Google Tag Manager

  Jest to system zarządzania tagami do zarządzania tagami JavaScript i HTML służącymi do wdrażania narzędzi do śledzenia i analiz.

  Firma przetwarzająca
  Google Ireland Limited
  Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

  Cele przetwarzania danych
  Ta lista przedstawia cele zbierania i przetwarzania danych. Zgoda jest ważna tylko w podanych celach. Zebranych danych nie można wykorzystywać ani przechowywać w żadnym innym celu niż wymienione poniżej.

  Funkcjonalność
  Użyte technologie
  Ta lista przedstawia wszystkie technologie wykorzystywane przez tę usługę do gromadzenia danych. Typowe technologie to pliki cookie i piksele, które są umieszczane w przeglądarce.
  Piksel

  Zebrane dane
  Ta lista przedstawia wszystkie (osobiste) dane gromadzone przez tę usługę lub za jej pośrednictwem.
  Zagregowane dane o uruchamianiu tagów

  Podstawa prawna
  Poniżej podstawa prawna przetwarzania danych osobowych wymagana przez art. 6 I 1 RODO jest wymieniony.
  Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR

  Lokalizacja przetwarzania
  Stany Zjednoczone Ameryki

  Okres przechowywania
  Okres przechowywania to przedział czasu, w którym zebrane dane są zapisywane w celu przetwarzania. Dane należy usunąć, gdy tylko nie będą już potrzebne do określonych celów przetwarzania.
  Dane zostaną usunięte po 14 dniach pobierania.

  Odbiorcy danych
  Infotekst odbiorców danych
  Alphabet Inc.
  Google LLC
  Google Ireland Limited

  Inspektor ochrony danych firmy przetwarzającej
  Poniżej znajduje się adres e-mail inspektora ochrony danych firmy przetwarzającej.
  https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form